[us_page_title tag=”h3″ inline=”1″ font=”h1″ font_weight=”600″]

Avrupa Komisyonu, KOBİ’lerin büyümesi için en uygun ortamı oluşturmayı, AB tarafından oluşturulan tüm politikalarda KOBİ’lerin ihtiyaçlarını ön planda tutmayı ve AB hükümetlerine KOBİ vizyonu kazandırmayı amaçlayan “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası”nı 25 Haziran 2008 tarihi itibarıyla yürürlüğe koymuştur.

Yasa kapsamında yürütülecek çalışmaların etkinliği açısından KOBİ’lerle ilgili kurum/kuruşlar tarafından gereken destek ve yardımın sağlanması ve oluşturulacak her türlü politika, strateji, eylem planı, uygulama gibi çalışmaların yasada belirtilen prensipler doğrultusunda gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla hazırlanan “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri” hakkındaki Başbakanlık Genelgesi, 05 Haziran 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu kapsamda, KOSGEB Avrupa Küçük İşletmeler Yasasının uygulanması ve izlenmesine ilişkin çalışmaların koordinasyonundan sorumlu kuruluş olarak yetkilendirilmiştir.

Yasa, Komisyonun KOBİ’lerin AB ekonomisindeki merkezi rolünü kabul etmesi yönündeki siyasi iradesini yansıtmaktadır ve ilk defa AB için kapsamlı bir politika çerçevesi belirlemektedir. Avrupa Küçük İşletmeler Yasası “önce küçük olanı düşün” ilkesi çerçevesinde KOBİ’lerle ilgili temel prensipleri içermektedir. Bu kapsamda yasada, gerek birlik bünyesinde, gerek ulusal düzeyde KOBİ’lere yönelik politikalar oluşturulurken, ülkelere rehberlik etmesi amacıyla 10 temel prensip belirlenmiştir:

  1. Girişimcilerin ve aile işletmelerinin zenginleşeceği ve ödüllendirileceği bir iş ortamı yaratılması
  2. İflas tehdidiyle karşılaşan dürüst girişimcilere ikinci bir şans tanınması
  3. “Önce küçük olanı düşün” ilkesine uygun kurallar geliştirilmesi
  4. Kamu idaresinin KOBİ’lerin ihtiyaçlarına duyarlı hale getirilmesi
  5. Kamu politika araçlarının KOBİ ihtiyaçlarına uyumlaştırılması: KOBİ’lerin kamu alımlarına iştirakinin kolaylaştırılması ve devlet yardımı imkânlarının KOBİ’ler tarafından daha iyi kullanılmasının sağlanması
  6. KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması ve ticari işlemlerde ödemelerin zamanında yapılmasını destekleyici bir yasal mevzuat ve iş ortamının sağlanması
  7. KOBİ’lerin Tek Pazar’ın sağladığı imkânlardan daha fazla yararlanmasının sağlanması
  8. KOBİ’lerin sahip olduğu becerilerin ve her türlü yenilik faaliyetinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi
  9. KOBİ’lerin çevresel sorunları fırsata dönüştürmesine imkân sağlanması
  10. KOBİ’lerin büyüyen pazarlardan yararlanmasının desteklenmesi ve teşvik edilmesi