Türkiye ve COSME

COSME Programı, çoğu Birlik programından farklı olarak hedef kitleye doğrudan hibe aktarımında bulunmamaktadır. Nihai ve temel amacı, hedef kitle olan girişimcilere ve KOBİ’lere ulaşmaktır. Operasyonel seviyede bunu hedef kitleye hizmet sağlayan yeni yapılar oluşturarak ve mevcut yapıları yeni ve gelişkin araçlarla zenginleştirerek yapmaktadır.

COSME Programı, kurguladığı araçlar vasıtasıyla katılımcı ülkelerdeki yapıların kurumsal yeteneklerinin gelişmesine ve KOBİ’lere hizmet sağlayan mevcut yapıların birlikte çalışmasını teşvik ederek, hizmet etkinliğinin artmasına yardımcı olmaktadır.

COSME Programı kapsamında, ülkelerin aldığı toplam hibe miktarına göre Türkiye 8. sırada yer almaktadır. Türkiye, koordine edilen proje sayısına göre ise 5. sıradadır.

Türkiye, COSME’den en fazla hibe alan 8. Ülke
Grafiği büyütmek için görsel'e tıklayınız
Türkiye, COSME’de alınan proje sayısına göre 5. Ülke
Grafiği büyütmek için görsel'e tıklayınız

TÜRKİYE‘DE COSME PROJELERİ

COSME Programı kapsamında sunulan araçlar ve dahil olunan platformlar ile KOBİ’lere hizmet sunan ve temsil eden kurum ve kuruluşların kapasitelerinin gelişmesine, uluslararası iş birlikleri kurmalarına ve hedef kitlelerine daha nitelikli, yüksek katma değerli hizmet sunmalarına katkı sağlanmaktadır.

Türkiye’de söz konusu araçlar ve platformlar ile sağlanan yararların yanı sıra COSME kapsamında çağrı bazlı projeler de desteklenmektedir.

COSME Programı kapsamında, Türkiye’de uygulanan projelerle ilgili bilgiler bileşen bazında şu şekildedir:

COSME sunduğu finansal araçlar vasıtasıyla sektör ayrımı yapmaksızın, ulusal kredi ortamında KOBİ’ler için ilave bir kredi hacmi oluşturmaktadır. Bu kredilerden, normal şartlarda yararlanma ihtimali düşük olan KOBİ’ler yararlanmakta ve KOBİ’lerin finansmana erişim imkânının artırılması, çarpan etkisiyle ülke ekonomilerine olumlu yansımaktadır.

Finansal Araçlar bileşeni çerçevesinde, ülkemizden QNB Finansbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) projeleri desteklenmeye hak kazanmıştır.

QNB Finansbank

QNB Finansbank ile Avrupa Yatırım Fonu (AYF) arasında bir anlaşma imzalanmıştır. AYF’den yaklaşık 7,3 milyon Avro’luk bir taahhüt miktarı sağlanmıştır. Söz konusu anlaşmaya göre, bu garanti tutarı ile toplam 228 milyon Avro’luk bir kredi hacmi oluşturularak toplam 37.000 işletmenin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kredi Garanti Fonu (KGF)

 KGF ile AYF arasında imzalanan 19,6 milyon Avro’luk kontr-garanti anlaşması çerçevesinde sağlanacak kefalet desteği ile her bir KOBİ, 12 ayı ödemesiz dönem olmak üzere toplam 60 ay vade ile 1 milyon Liraya kadar kredi kullanabilecektir. Bu proje kapsamında KOBİ’lere yaklaşık 3 milyar Lira tutarında kredi kullandırılması beklenmektedir.

Avrupa İşletmeler Ağı:

COSME, oluşturulan ağ yapılarıyla bir araya getirdiği ülke işletmelerinin teknik ve ticari ortaklıkları kurmasına imkân vermektedir. Bu yöntem sağlanan hizmetlerin etkisini yaygınlaştırmakta ve çoklayıcı etkisi göstermektedir.

Ülkemizdeki Avrupa İşletmeler Ağı 50 ortaktan oluşan 11 konsorsiyumun yer aldığı bir yapıdır. Bu konsorsiyumlarda;

 • KOSGEB Müdürlükleri,
 • Odalar,
 • Üniversiteler,
 • Araştırma Merkezleri,
 • Teknoparklar,
 • Kalkınma Ajansları ve Teknoloji Transfer Ofisleri yer almaktadır.

Çerçeve koşulların iyileştirilmesi kapsamında, ülkemizde kümelenme ve turizm alanlarında projeler yürütülmektedir:

KÜMELENME
EXXTRA - EXcellence EXchange and Teaming-up between RAilway clusters and ecosystems

EXcellence EXchange and Teaming-up between RAilway clusters and ecosystems

Proje Amacı: Dünyadaki demiryolu endüstri pazarının yarısını Avrupa Birliği oluşturmaktadır, ayrıca demiryolu endüstrisi Avrupa’da %80’den fazla pazar payına sahiptir. EXXTRA kümeleri demiryolu tedarik endüstrisinde faaliyet gösteren yenilik odaklı kümelerdir. Avrupa demiryolu endüstrisi pazardaki lider konumunu ve yabancı tedarikçiler karşısında rekabet edebilirliğini korumak için endüstriyel dönüşüm, dijitalleşme ve diğer ülkelerdeki uluslarasılaşma seviyesi gibi konularda gerekli adımları atmalıdır. Avrupa Parlamentosu 9 Haziran 2016 tarihli kararında “demiryolu tedarik endüstrisinin Avrupa endüstri rönesansında sahip olduğu stratejik önem” üzerine vurgu yaparak AB’nin bu sektörü desteklemesine verilen değerin altını çizmiştir. KOBİ’ler bu pazarın %90’ından fazlasını oluşturmaktadır, proje partnerleri bunun getirdiği sorumlulukların ve zorlukların bilincinde olarak benimsedikleri “EXXTRA” görüşü ile gerekli bütün cevapları sağlamayı amaçlamaktadır. Partnerler 840’tan fazla üyeyi temsil etmektedir. Bunlardan 500’den fazlası KOBİ ve 130’dan fazlası üniversite ya da araştırma merkezidir. Her partner kendi bölgesinde köklü bir ağa sahiptir ve kamu yetkilileri ile güçlü ilişkileri vardır. ECCP’den (AKİP) alınan veriye göre partnerler 6 farklı sektörde ve 10 farklı akıllı uzmanlaşma bölgesinde faaliyet göstermektedir. Bu veriden yola çıkarak EXXTRA projesinin sınırlı bir sektör ve bölge ile kısıtlanmadığı, pek çok sektör ve teknolojiyi bir araya getiren bir yapı olduğu söylenebilmektedir. Projede çeşitli NUTS bölgeleri, gelişmiş bölgeler, geçiş aşamasındaki bölgeler ve kategorize edilmemiş bölge (AB üyesi olmayan ülke) olmak üzere 7 bölge bulunmaktadır.

Proje Başlangıç Tarihi: 03/02/2020

Proje Bitiş Tarihi: 02/02/2022

Proje Ortakları:

GCC.eu - Global Cosmetics Cluster Europe

Proje Amacı: Daha önce gerçekleşen “Cosmetics4Wellbeing” (COSME-Cluster Go International strand 1) projesinin bir sonraki adımı sayılan Global Cosmetics Cluster –Europe projesi 24 ay sürecek olan ve Avrupa çapında kozmetik sektörünü temsil etmeyi hedefleyen bir projedir. Bu kozmetik kümelenmesinin amacı ortak uluslararasılaşma stratejisi geliştirerek ve uygulayarak sektörler arası potansiyelini arttırmak, yeni değer zincirleri geliştirmek ve KOBİ’lerin yakalayabileceği uluslararası fırsatları en iyi şekilde değerlendirmektir. Proje kapsamında Meksika, Güney Kore, ABD, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri pazarlarına ağırlık verilmesi planlanmıştır. Sektörler arası işbirliği, uluslararası iş birlikleri, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, KOBİ’lerin uluslararası pazarlara ulaşması proje kapsamında desteklenecek ana uygulamalardır.

Proje Başlangıç Tarihi: 01/09/2020

 Proje Bitiş Tarihi: 31/08/2022

Proje Ortakları:

 

GEO ENERGY EUROPE 2 - Geo-Energy for the XXIst Century

Proje Amacı: Bu projenin amacı Avrupa KOBİ’lerine üçüncü ülke pazarlarında kazanç elde etmeleri için gerekli yardımı sunmaktır. Proje, üye şirketlerin yeterlilikleri ve ihracat yapmak istedikleri ülkelerin özelliklerine uygun uluslararası iş ve kapasite geliştirme aktiviteleri ile KOBİ’leri destekleyecektir. Kenya, Şili, Kanada ve Yeni Zelanda pazarları proje kapsamında hedef pazarlar olarak belirlenmiştir. Pazarların çeşitlendirilmesi ve bilim/mühendislik gibi alanlarda iş gücünün artması ekonomide meydana gelebilecek olası bir olumsuzlukta finansal istikrarı muhafaza etme amacıyla atılabilecek en önemli adımlardandır. Jeo-enerji alanında gerekli uzmanlığı sağlamak, Avrupa KOBİ’lerinin kapasitelerine geliştirmelerine ve faaliyet alanlarını çeşitlendirmelerine katkı sağlamak projenin ana hedeflerindendir.

Proje Başlangıç Tarihi: 01/09/2020

Proje Bitiş Tarihi: 31/08/2022

Proje Ortakları:

 

EACP ABROAD - Activities and Business from Real Opportunities for Aerospace Developments

EACP ABROAD – Activities and Business from Real Opportunities for Aerospace Developments

Proje amacı: Kümeler arasında işbirlikleri geliştirmek, kümeler arasındaki işbirliğinden yararlanarak KOBİ’ler için B2B, iş gezileri gibi ticari anlamda katkı sağlayacak aktiviteler gerçekleştirmek, Avrupa çapında gerçekleşen organizasyonlara uluslararası ortakları davet ederek Avrupa Havacılık Kümelenmeleri Birliği (European Aerospace Cluster Partnership – EACP) KOBİ’leriyle yeni ilişkiler geliştirmelerini sağlamak, bu uluslararası etkileşimden yararlanarak kümeler için yeni ufuklar açmak ve sektörler arası yeni işbirlikleri geliştirmektir.

Proje başlangıç tarihi: 01/01/2016

Proje bitiş tarihi: 31/12/2017

Proje Ortakları:

 • Aerospace Valley (Koordinatör) – Fransa
 • Eskisehir Sanayi Odası (Proje ortağı) – Türkiye
 • Asociacion Aeronautica Aragonesa-Aera (Proje ortağı) – İspanya
 • Hamburg Aviation Ev (Proje ortağı) – Almanya
 • Skywin Wallonie Asbl (Proje ortağı) – Belçika
 • Wachstumsinitiative Suderelbe Aktiengesellschaft (Proje ortağı) – Almanya
CLUSTEM - Empowering Clusters Management and Services in Textile and Machinery Sectors

CLUSTEM – Empowering Clusters Management and Services in Textile and Machinery Sectors

Proje amacı: Kümelerin yönetim kapasitesinin kıyaslama çalışması (benchmarking), çalışma ziyaretleri ve eğitimlerle arttırılması; endüstriyel tekstil ve makine sektörleri arasında işbirliğinin kurulması böylece tekstil KOBİ’lerinin yenilik yapmak için en çok ihtiyaç duydukları sektörle bağlantılarının güçlendirmesi; kümeler arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının sağlanması, yenilik yapma kapasitesinin arttırılması, KOBİ’lerin uluslararası faaliyet göstermesinin desteklenmesi, kilit teknolojilerde yetkinleşmenin sağlanması ve KOBİ’lere verimli kaynak kullanımı konusunda yol gösterilmesidir. Proje kapsamında ayrıca, Avrupa’da yer alan 40 ülkeden 902 küme analiz edilerek konsorsiyum üyelerine kıyaslama analizi gerçekleştirilmiş ve küme yönetimi ve vermiş olduğu hizmetler kapsamında bir değerlendirme yapılmıştır. Yapılan kıyaslama analizi sonrası proje ortaklarına AB tarafından Bronz marka küme sertifikası verilmiştir.

Proje başlangıç tarihi: 01/01/2016

Proje bitiş tarihi: 31/12/2017

Proje Ortakları:

 • Next Technology Tecnotessile Societa Nazionale Di Ricerca R L (Koordinatör) – İtalya
 • İş ve İnşaat Makineleri Kümelenme Derneği (Proje ortağı) – Türkiye
 • Asociacion De Empresarios Textiles De La Region Valenciana (Proje ortağı) – İspanya
 • Huddersfield & District Textile Training Company Limited (Proje ortağı) – Birleşik Krallık
GEO-Energy Europe - Geo-Energy for the XXIst Century

GEO-Energy Europe – Geo-Energy for the XXIst Century

 Proje amacı: Jeo-enerjiye odaklanan bir Avrupa Stratejik Küme Ortaklığı (ESCP) oluşturmak, ESCP’nin uluslararası hale gelmesine yardımcı olmak için ortak bir strateji, yol haritası geliştirmek ve önermektir. Bu amaç COSME tarafından “Clusters Go International” projeleri çağrısı açılmıştır. Konsorsiyum, uygulamalı yer bilimleri ya da jeo-enerjide 4 kümeden ve jeotermal enerjide uzmanlaşmış 4 iş ağı kuruluşundan oluşmaktadır. Avrupa ve ulusal enerji geçişi hedefleri doğrultusunda 2 yıllık proje; ağ oluşturma faaliyetlerini, sektörler arası beceri ve teknoloji transferlerini, pazar araştırmalarını ve ortaya çıkan derin jeotermal enerji endüstrisinin tanıtımına yönelik strateji oluşturmayı hedeflemektedir.

 

Proje başlangıç tarihi: 01/01/2018

Proje bitiş tarihi: 31/12/2019

 

Proje Ortakları:

 • Avenir Energie Environnement Avenia (Koordinatör) – Fransa
 • Jeotermal Elektrik Santral Yatırımcıları Derneği (Proje ortağı) – Türkiye
 • Association Francaise Des Professionnels De La Geothermie (Proje ortağı) – Fransa
 • Communications, Climate Action And Environments (Proje ortağı) – İrlanda
 • European Geothermal Energy Council (Proje ortağı) – Belçika
 • Geoenergy Celle Ev (Proje ortağı) – Almanya
 • Geoplat (Proje ortağı) – İspanya
 • Platan Mernoki Tanacsado Kft (Proje ortağı) – Macaristan
TURIZM
DIVERTIMENTO - Diversifying tourism offers in peripheral destinations with heritage-based products and services, stakeholder skills alliances to internationalize locally operating micro-enterprises

DIVERTIMENTO – Diversifying tourism offers in peripheral destinations with heritage-based products and services, stakeholder skills alliances to internationalize locally operating micro-enterprises

Proje amacı: DIVERTIMENTO ile popüler olmayan turizm alanlarındaki turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesini amaçlanmıştır. Bunun için yerel değerlerin ve ürünlerin kullanılması, paydaş dayanışmasının güçlendirilmesi, yerel bazda faaliyet gösteren küçük işletmelerin yeterli profesyonel yetkinliğe ulaşması, küresel pazara erişimin sağlanması hedeflenmiştir. Bu proje rağbet görmeyen ancak yüksek potansiyele sahip olan turizm alanlarının ilgi görmesini sağlamıştır. Yunanistan, İtalya, İspanya, Slovenya, Romanya, Bulgaristan ve Türkiye’den 7 adet turizm bölgesi seçilmiştir. Proje kapsamında; kültürel miras değerlerinin oluşturulan konseptler üzerinden turizm gibi sektörlerde daha etkin kullanımı amaçlanmıştır. Proje içerisinde Doğu Karadeniz bölgesinin kültürel mirasının, nasıl daha canlı ve aktif şekilde turistlere sunulabileceği üzerine çeşitli paydaş toplantıları, yuvarlak masa toplantıları, uluslararası çalıştaylar ve saha ziyaretleri düzenlenmiş ve projeye katılan her ülke bir konsept pilot proje geliştirmiştir. Projenin ortaklarından olan DOKA, Doğu Karadeniz bölgesi için ‘İpek Yolu’ndan Modern Zamanlara Doğu Karadeniz, Efsanevi Yolculuklar’ konseptini geliştirmiş ve bu konsept çerçevesinde, Trabzon Bedesten Çarşısı ve Memişağa Konağı, Giresun Adası, Ordu Yason Burnu, Rize Zil Kale ve Gümüşhane Santa Harabeleri gibi alanlarda çalışma yapılmıştır.

 

Proje başlangıç tarihi: 01/04/2016

Proje bitiş tarihi: 30/09/2017

 

Proje Ortakları:

 • Culturepolis (Koordinator) – Yunanistan
 • Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (Proje ortağı) – Türkiye
 • Hotelofi Sl (Proje ortağı) – İspanya
 • Institutul De Economie Nationala – Ien (Proje ortağı) – Romanya
 • Pozejdon Turizem, Turisticna Agencija, D.O.O. (Proje ortağı) – Slovenya
 • Unicity Srl (Proje ortağı) – İtalya
 • Union Of Bulgarian Black Sea Localauthorities Sdruzhenie (Proje ortağı) – Bulgaristan
VOYAGE- Valuable Opportunities You Are Given in Europe

VOYAGE- Valuable Opportunities You Are Given in Europe

Proje amacı: Proje kapsamında; turizm sektörüne ilgi duyan gençlere yönelik teorik ve pratik faaliyetlerden oluşan ve katılımcıların karşılıklı ziyaretleriyle girişimcilik becerilerini geliştirebilecekleri faaliyetlerle turizm alanında yeni beceriler kazanmaları amaçlanmıştır. Proje süresi içinde, toplam 60 katılımcının hareketliliği öngörülmüştür.

Proje başlangıç tarihi: 01/08/2015

Proje bitiş tarihi: 31/08/2016

Proje Ortakları:

 • Europos Socialinis Verslumo Ugdymo ir İnovatyviu Studiju İnstitu (Koordinatör) – Litvanya
 • Nail Ünlü (Proje ortağı) – Türkiye
 • Ünlü Apart Pansiyon (Proje ortağı) – Türkiye
 • Barbu-Unlu Laetitia (Proje ortağı) – Fransa
 • Lietuvos Buriuotoju Sajunga (Proje ortağı) – Litvanya
 • Moltivolti Capovolti (Proje ortağı) – İtalya
 • Stichting Nhtv Internationale Hogeschool Breda (Proje ortağı) – Hollanda
 • Szkola Glowna Turystyki İ Rekreacji (Proje ortağı) – Polanya
 • Top Kinisis Hellas (Proje ortağı) – Yunanistan

Valstybinis Turizmo Departamentas Prie Ukio Ministerijos (Proje ortağı) – Litvanya

EDEN Turkey: Destination of Excellence in Local Gastronomy

EDEN Turkey: Destination of Excellence in Local Gastronomy

 Proje amacı: “Turizm ve Yerel Gastronomi” temasıyla geleneksel olmayan lokasyonlar arasında ulusal düzeyde bir mükemmellik hedefi seçmek, EDEN markasına ve değerlerine dikkat çekmek için ödül töreni, tanıtım ve iletişim faaliyetleri planlamak, sürdürülebilir turizm gelişim modelleri ile ilgili hedefleri başlatmak için proje çıktılarının, en iyi deneyimlerin ve sonuçların yaygınlaştırılması, Ağ oluşturma ve iletişim faaliyetleri ile EDEN markasını ve Türkiye’deki sürdürülebilir turizme olan bağlılığı güçlendirmek ve geleneksel olmayan lokasyonların yeni turizm teklifleri geliştirmesine ve bu lokasyonları ziyaret eden turist sayısını artırmaktır. EDEN Projesi kapsamında 2015 yılında seçilen destinasyon Turizm ve Yerel Gastronomi teması ile Gaziantep olmuştur.

Proje başlangıç tarihi: 01/03/2015

Proje bitiş tarihi: 31/12/2015

Proje Ortakları:

 • Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı (Koordinatör) – Türkiye

Genç Girişimciler için Erasmus bileşeni kapsamında, mevcut durumda ülkemizde yetkilendirilen kurumlar Ankara Ticaret Odası ile İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’dir. Söz konusu bileşen kapsamında desteklenen projeler:

PIACT - Policy Innovations for ACcessible Tourism using VR technology

Proje: VR Teknolojisini Kullanan Erişilebilir Turizm için Politika Yenilikleri

“PIACT – VR teknolojisini kullanan Erişilebilir Turizm için Politik Yenilikler” Projesi, katılımda bulunan bölgelerin temel ortak zorluklarından birini ele almaktadır: Erişilebilirlik ve sürdürülebilirliğe odaklanarak ve turizm pazarındaki yeni eğilimler hakkındaki ortak bilgileri geliştirerek yerel turist hizmetlerinin çeşitlendirilmesini, özelleştirilmesini, entegrasyonunu ve uzmanlaşmasını destekleyerek mevcut turist destinasyonlarının potansiyeliyle birlikte temel araç olarak Sanal Gerçeklik ile erişilebilir turizmi teşvik etmek için KOBİ’lerin ve yerel toplulukların pazarlama kapasitesini artırmak. Bu nedenle projenin amacı, hedef bölgelerde turist ürünlerinin / hizmetlerinin uygulanması ve çeşitlendirilmesi yoluyla, Avrupa ve uluslararası düzeyde sınır ötesi bölgenin erişilebilir ve sürdürülebilir turizm teklifini teşvik etmek ve güçlendirmektir. Proje, erişilebilir turizm alanında çalışan, sınırlı erişime sahip insanları hedef alan ve onlara fayda sağlayan ilgili bölgesel ve kamu otoriteleri ile sosyal ekonomi aktörlerini bir araya getirecektir. Proje ortakları arasında çalıştay çalışmaları, çalışma ziyaretleri ve iyi uygulamaların değişiminin kullanılmasıyla konsorsiyum, engellilerin turistik içeriğinden yararlanmaları ve beğenmeleri için yeni kullanıcı deneyimi modelleri geliştirecek. Sosyal ekonomi aktörleri ile birlikte, bu modellerin uygulamaya geçirilmesini destekleyen politika çerçevesini oluşturacaklar. Proje 3 ortak tarafından uygulanacak: Petrella Tifernina Belediyesi (İtalya), İzmir Belediyesi (Türkiye) ve Cascais Belediyesi (Portekiz). 12 aylık süre boyunca, ortak 3 çalıştay araştıracak, hazırlayacak ve uygulayacak, bir paydaşlar ağı oluşturacak ve geliştirecek ve ayrıca erişilebilir turizmde çalışan, sınırlı erişime sahip insanları hedefleyen ve onlara fayda sağlayan şehirler ve onun sosyal ekonomi aktörleri arasındaki işbirliğini geliştirmek için bir araç ve tavsiye özeti hazırlayacak.

Konu: Girişimcilik

Proje Amacı: Girişimcilik ve girişimcilik kültürü

Toplam bütçe: 99.845 €

AB Katkısı: 91.899 €

Çağrı Kimliği: COS-SEM-2020-4-01

Başlangıç tarihi: 01/02/2021

Bitiş tarihi: 31/01/2022

Ortaklar:

PROSES - Promoting Social Economy for Sustainable Agriculture and Rural Development

Proje: Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi

Tüm dünyaya yayılan COVID-19 salgını, gıda ve gıda güvenliğine erişimin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya çıkardı. Sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınmada faaliyet gösteren sosyal ekonomi paydaşları (SES), bunun için önemli katkılar yapma konusunda güçlü bir potansiyele sahiptir, ancak henüz yeterli işbirliği, bölgeler arası, öğrenme ve iyi uygulamaları paylaşma fırsatları yoktur. Bu nedenle, aynı sosyal ve ekonomik önceliklere sahip kamu otoritelerinden oluşan bir konsorsiyum oluşturulmuştur. Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonomiyi Teşvik Etme (PROSES) eyleminin amacı, sürdürülebilir tarım ve kırsal kalkınmada aktif olan bölgesel ve yerel yönetimler ve paydaşlardan oluşan bir ağ oluşturmak, bölgeler arası öğrenme ve işbirliği için alan yaratmak, ve böylece sürdürülebilir bir Avrupa ekonomik modelinin ayrılmaz bir parçası olarak kademeli bir sosyal ekonomi topluluğunun inşasına katkıda bulunmaktadır. Konsorsiyum lideri, Türkiye’nin Güneybatısındaki Aydın Valiliği’dir. Ortaklar, İtalya’nın Molise Bölgesinden Jelsi Belediyesi, Portekiz’deki Cordinhã Belediyesi ve İspanya’daki Carmona Belediyesi’dir. Konsorsiyumun farklı SES tipolojisinden hedef grupları vardır (toplam 181). Faaliyetler (Yönetim ve Kalite, Güvence ve Yaygınlaştırma ve Kullanım, Çalıştay Düzenleme, En İyi Uygulamaları Geliştirme Kılavuzu ve Çevrimiçi Eğitim Programı, 7 RES’de Farkındalık Yaratma) başarıyla uygulanacaktır. Üç ortak ülkede 3 bölge arası çalıştay, bölgeler arası öğrenme faaliyetlerine katılan 27 paydaş, en iyi 21 uygulama alışverişi, 8 Politika Önerisi üretildi, En İyi Uygulamalar El Kitabı ve Çevrimiçi Eğitim Programı (MOOC) oluşturuldu, Farkındalık Artırma Semineri ve kitapçık dağıtımı yapılacak. SES içindeki en iyi uygulamalar ve oluşmuş ağlar ve sosyal ekonominin en iyi uygulamalarının entegre edilmesi için kamu yetkililerinin bilinçlendirilmesi, SES için yeni öğrenme ve işbirliği fırsatları yaratılmasını sağlayacaktır.

Konu: Girişimcilik

Proje Amacı: Girişimcilik ve girişimcilik kültürü

Toplam bütçe: 105.541 €

AB Katkısı: 99.842 €

Çağrı Kimliği: COS-SEM-2020-4-01

Başlangıç ​​tarihi: 01/02/2021

Bitiş tarihi: 31/01/2022

Ortaklar:

R.R.E.S.I. - Resilient Regional Ecosystems for Social Impact

Proje: Sosyal Etki için Dayanıklı Bölgesel Ekosistemler

COVID-19 krizinin sonuçları hali hazırda sosyal dışlanma, işsizlik ve çevresel politik taahhütlere yönelik tehditlerin bireyler için daha yüksek risk seviyelerinde olmasına yol açmaktadır. Bu zor zamanlarda sosyal girişimler özellikle toplumdaki en savunmasızlar için geniş bir sosyal hizmet yelpazesi sunarlar, kamu yetkilileriyle işbirliği içinde bunları tamamlayarak, krizin etkisini pek çok şekilde hafifletmeye doğrudan katkıda bulunurlar. Avrupa’nın her yerinde (ve ötesinde) kamu görevlileri, sosyal girişimcilerin çözücü gücünün farkına vardılar ve sosyal girişimler için uygun politikalar oluşturdular. Özellikle yerel ve bölgesel yönetimler, sosyal etki için elverişli bir ekosistem yaratmada çok önemli paydaşlardır: sosyal girişimcilerin eylemlerinden doğrudan yarar görürler ve özel bir merkez açmak gibi somut önlemler alabilirler, özel eğitim hizmetleri sunabilirler, sosyal girişimleri ekosistem içindeki diğer oyunculara bağlarlar. Lahey, Hannover, Aalst, Antwerp ve Efeler Bölgesi, sosyal girişimler için dayanıklı yerel ekosistemler oluşturmada öncüdür. Bu eylemin genel amacı, yerel yaklaşımlar ve politikalara ilişkin en iyi uygulamaları paylaşmak ve diğer şehirler ve bölgeler arasında en iyi uygulamaları yaymak için bu bölgelerden bir ağ oluşturmaktır. Bu kapsamda, ‘Resilient Regional Ecosystems for Social Impact (RRESI) adlı ağ, Lahey, Anvers ve Efeler Bölgesi’ne 10’dan fazla ülkeden 200’den fazla katılımcının katıldığı 3 sosyal ekonomi misyonunu düzenleyecek. Ağ ayrıca, inovasyonu teşvik eden sosyal etki için dayanıklı bir yerel ekosistemin nasıl oluşturulacağına dair 15 iyi uygulamayı toplayacak ve yayacak.

Konu: Girişimcilik

Proje Amacı: Girişimcilik ve girişimcilik kültürü

Toplam bütçe: 96.638 €

AB Katkısı: 89.853 €

Çağrı Kimliği: COS-SEM-2020-4-01

Başlangıç ​​tarihi: 01/02/2021

Bitiş tarihi: 30/11/2021

Ortaklar:

SEEK PLUS - Sharing Entrepreneurial Experience and Knowledge Plus

Proje Amacı: SEEK Plus projesinin amacı 2 yıl önce Genç Girişimciler için Erasmus Programı altında başlayan SEEK (Sharing Entrepreneurial Experience and Knowledge) projesinin devamını sağlamaktır. SEEK projesi kapsamında elde edilen çıktıların korunması ve geliştirilmesi, COSME Programı’na katılan ülkelerdeki girişimlerin desteklenmesi ve İspanya, İtalya, Portekiz, Arnavutluk, Ukrayna, Fransa, İrlanda, Türkiye ve Güney Kıbrıs pazarlarında rekabet edebilirliğin arttırılması projenin ana hedeflerindendir. Genç Girişimciler için Erasmus Programı’nın hedefleri ile paralel olacak şekilde SEEK Plus girişimciliği, uluslararası bakış açısını, Avrupa KOBİ’lerinin rekabet edebilirliğini, potansiyel start-up girişimlerini bilgi ve deneyim paylaşımı aktiviteleri ile destekleyecektir. Proje süresince belli bir sayıda girişime ulaşılacak ve bu girişimlere destek verilecektir. Spesifik olarak 117 adet yeni girişim COSME ülkelerinde faaliyet gösteren deneyimli girişimlerden eğitim alma fırsatını yakalayacaktır. Toplam 120 adet girişimci programa katılıp bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmaları için teşvik edilecektir. Programın tanıtımı en geniş şekilde yapılacak ve en az 358 adet yeni girişim ve ev sahibi girişim Genç Girişimciler için Erasmus’a dahil edilecektir.

Proje Başlangıç Tarihi: 01/02/2020

Proje Bitiş Tarihi: 31/01/2023

Proje Ortakları:

 

SEE SMART SMEs - South Eastern European coalition to cultivate SMART SMEs in Europe

Proje Amacı: Avrupa KOBİ’lerinin AB ekonomisinin temeli olmaya devam etmek ve Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerine katkıda bulunabilmek için üstesinden gelmesi gereken üç ana öge bulunmaktadır. 1) Ulusal sınırlar dışında gösterilen faaliyetlerin küresel dünyanın getirdiği yeni gereklilikler çerçevesinde düzenlenmesi: KOBİ’ler uluslararası fırsatlardan mümkün olabilecek en üst düzeyde faydalanarak pazarlarını genişletmeli böylece yeni iş fırsatları ve ekonomik büyüme yaratılmalıdır. 2) Yenilikçi ürünler ve hizmetler ile rekabet edebilirliğin arttırılması: Her ne kadar küresel düzen sayesinde pazarlar giderek büyüse de bu düzen beraberinde aynı ölçüde büyüyen rekabet ortamını da doğurmaktadır. Büyüyen rekabet ortamında ayakta kalabilmek için yenilikçi çözümlerin benimsenmesi gerekmektedir. 3) Güneydoğu Avrupa ülkelerinde yapısal reformların benimsenme sürecinin hızlandırılması: Avrupa Birliği üyeliği ile daha dinamik ve yenilikçi bir ekonominin parçası olunması rekabet edebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır. Güneydoğu Avrupa ekonomileri günden güne gelişmekte ve yeni iş fırsatlarına ev sahipliği yapmakta, bu ülkelerde AB üyeliği süreci çerçevesinde yapısal reformlar gerçekleştirilmektedir. Bu proje ile AB üye ülkeleri (Avusturya ve İtalya) ve Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasında bir konsorsiyum kurulmaktadır. Ayrıca proje kapsamında, KOBİ’lere ve yeni girişimlere inovatif çözümler ile performanslarını arttırmaları için yurtdışı eğitimleri verilecek, yeni pazarlara girmeleri, ihracat fırsatlarını çeşitlendirmeleri için destek olunacaktır.

 Proje Başlangıç Tarihi: 01/02/2020

 Proje Bitiş Tarihi: 31/01/2023

 Proje Ortakları:

 

EntreComp Europe - “Entrepreneurial Europe (Collaborative Communities Implementing EntreComp)”

Proje Amacı: Bu proje, eğitim sistemi paydaşlarına girişimcilik temasını tanımaları ve hayat boyu öğrenme konsepti kapsamında benimsemeleri için destek olmayı amaçlamaktadır. Avrupa çapında EntreComp’un uygulanması üzerine çalışan aktörler bir forum ile bir araya getirilecek ayrıca sektörler arası, bölgesel ve yerel düzeyde işbirliği grupları oluşturulacaktır. Toplam 8 iş paketi ile uygulanacak olan proje ulusal kurum kuruluşlardan, ortaokul, lise ve mesleki eğitim öğretim kuruluşlarından, istihdam destek kuruluşlarından ve girişimcilik destek kuruluşlarından faydalanıcılara ulaşmayı hedeflemektedir. Projenin doğrudan yararlanıcı sayısı 732 olarak belirlenmiştir ve dolaylı yararlanıcı sayısının 40.000’in üzerinde olması beklenmektedir. Bu proje: EntreComp’u ulusal ve bölgesel işbirliği grupları ile kilit paydaşlara tanıtacak, EntreComp için Avrupa çapında düzenlenecek proje geliştirme çalıştayları ile yeni finansman kaynakları yaratacak, EntreComp’un geliştirilmesi için pratik ve devam ettirilebilir öğrenme araçları geliştirecektir.

Proje kapsamında ulaşılması hedeflenen çıktıların genel listesi şu şekildedir: 2-5 arası ortak tarafından desteklenen 5 adet işbirliği grubu, 3 adet AB çapında düzenlenen konferans, 2 adet AB çapında düzenlenen çalıştay, 6 adet AB çapında düzenlenen webinar, en az 15 adet ulusal etkinlik,12 adet küresel çapta düzenlenen vaka çalışması, 3 adet EntreComp Avrupa Bülteni ve son olarak 1 adet EntreComp tanıtım kılavuzu.

 Proje Başlangıç Tarihi: 01/02/2020

 Proje Bitiş Tarihi: 31/01/2023

 Proje Ortakları:

 

ENS-TRAIN-NET 2 - Entrepreneurship Sharing and Training Network 2

Projenin Amacı: Proje, deneyim alışverişi yoluyla Avrupalı ​​girişimciler arasındaki işbirliğini artırmayı, Avrupa iş dünyasında işbirliği ağı oluşturmayı teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Proje kapsamında yeni girişimcilerin diğer katılımcı ülkelerdeki deneyimli girişimciler tarafından işletilen işletmelerde 1 ile 6 ay arasında sürecek şekilde zaman geçirmesine imkân verilecektir. Proje ortakları bu yeni girişimcilere iş fikirlerini geliştirmeleri ve başarılı start-uplar kurmaları için yönetim ve iş danışmanlığı sağlayacaktır. Deneyimli girişimler bir nevi mentör görevi üstlenerek yeni iş fikirlerinin desteklenmesini sağlayacaktır. Öte yandan, yeni girişimler tarafından paylaşılacak inovatif fikirler ise hâlihazırda uzun süredir faaliyet gösteren deneyimli girişimlerin daha farklı ve yenilikçi bir bakış açısını değerlendirmesine olanak sunacaktır.

Bu proje sayesinde yenilikçi fikirler, yerel pazarlar ve farklı kültürler hakkında bir paylaşım ortamı oluşacak bu şekilde yeni iş ortaklıkları kurulacaktır. Projenin hedefi en az 224 değişim gerçekleştirmek ve en az 415 yeni girişimi online veri tabanına işlemektir. Proje 7 farklı katılımcı ülkeden toplam 8 partner ile gerçekleştirilecektir. Partnerlerin hepsi iş desteği konusunda oldukça deneyimlidir ve kendi bölgelerindeki girişimler ile geniş iş ağlarına sahiptir. Partnerler arasında dengeli ve net bir iş dağılımı yapılacak, Genç Girişimciler için ERASMUS (EYE Programme) kapsamında etkili bir çalışma ortaya konacaktır. Proje, girişimler arası değişim uygulamasından ibaret kalmayacak stratejik mentörlük hizmetleri sayesinde girişimlerin büyümesine katkıda bulunacaktır.

 Proje Başlangıç Tarihi: 01/02/2020

 Proje Bitiş Tarihi: 31/01/2023

Proje Ortakları

 

EIW3 - “Entrepreneurship is a Woman 3”

Proje Amacı: EIW3 projesinin temel amacı Avrupa’da kadınları ve sosyal girişimciliği teşvik edip güçlendirmek, bu sayede kadın girişimciler öncülüğündeki KOBİ’ler ile potansiyel kadın girişimciler tarafından kurulacak olan start-upların rekabet edebilirliğini arttırmaktır. Proje, yeni kurulan işletmeler ile deneyimli işletmeleri pazarlara erişim, iş partneri bulma ve iş ağı kurma gibi konularda tecrübe paylaşımı gerçekleştirmeleri için bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Hareketlilik aktivitelerin ortalama uygulama süresi 4 ay olacaktır. Sırasıyla 8. ve 10. döngüde geliştirilen EIW ve EIW2 projelerinin devamı niteliğindeki bu proje 3 yıl sürecek ve Litvanya, Kosova, Portekiz, Fransa, Bosna Hersek, Ukrayna, Hollanda, İtalya, Bulgaristan, Türkiye olmak üzere 10 ortak ile gerçekleştirilecektir.

Konsorsiyumun hedefleri şu şekilde sıralanabilir: a) eğitim, ekolojik besin ve bakım hizmetlerinin yaygın olduğu ancak büyük inovasyon şirketlerinin faaliyet göstermediği veya gösteremediği nispeten küçük ve gelişmemiş bölgelerdeki ihtiyaçları karşılamak ve iş fırsatları yaratmak, b) 21. yy teknolojisine ve yenilikçi amaçlara uygun eğitimler ile destekleyici bir rol üstlenmek, c) EIW3 tarafından yaratılan etkiyi ölçmek.

Kadınların toplumsal normlar kapsamında sahip oldukları bazı roller girişimcilik alanında da kendini göstermekte ve kadınların girişimcilik konusunda geri planda kalmasına sebep olabilmektedir. KOBİ’ler kadınların iş hayatına katılmasında büyük bir öneme sahiptir ancak erkekler ile karşılaştırıldıklarında kadınlar girişimcilik alanında pek çok engelle karşılaşmaktadır. EIW3 ile kadın girişimciliği desteklenecektir. EIW3 “Entrepreneurship is a woman 3!” projesi COSME Programı kapsamında KOBİ’lerin uluslararasılaşmalarını ve rekabet edebilirliklerini arttıracak böylece büyümelerine katkıda bulunacaktır.

Proje Başlangıç Tarihi: 01/02/2020

 Proje Bitiş Tarihi: 31/01/2023

 Proje Ortakları:

 

Entrepreneurs' Mobility IX 2 - EM IX 2

Entrepreneurs’ Mobility IX 2 – EM IX 2

Proje amacı: Proje, Genç Girişimciler için Erasmus Programı’na katılan ülkelerde işletmelerin rekabet edebilirliği ve sürdürülebilirliğini güçlendirmeye yönelik tasarlanmıştır. EM IX 2 girişimcilik ruhunu teşvik eden bir yapıya sahiptir ve KOBİ’lere büyüme, uluslararası pazarlara ve değerlere ulaşma, finansmana erişim gibi konularda uzman desteği sağlamaktadır. Proje, yeni işletmelere bireysel destek, başka bir katılımcı ülkede bulunan tecrübeli işletmelerle işbirliği geliştirme gibi fırsatlar sunmaktadır. Proje kapsamında; girişimcilik becerilerinin ve kültürünün teşvik edilerek yeni KOBİ’lerin kurulması, büyümesi, uluslararasılaşması ve finansmana erişim konularında uzman desteği sağlanması amaçlanmaktadır. Proje kapsamında yeni girişimcilere, program üyesi olan başka bir ülkedeki başarılı bir ev sahibi girişimcinin yanında tecrübe ve bilgi edinerek karşılıklı ve sürdürülebilir bir iş birliği kurma fırsatı sunulmaktadır. Proje süresi içinde, toplam 805 karşılıklı değişim yapılması öngörülmektedir.

Proje başlangıç tarihi: 01/02/2019

Proje bitiş tarihi: 31/01/2022

Proje Ortakları:

 • Centro Studi Cultura Sviluppo Associazione (Koordinatör) – İtalya
 • Ankara Ticaret Odası (Proje ortağı) – Türkiye
 • Abuplus International Gmbh (Proje ortağı) – Almanya
 • Asset Technology Epe (Proje ortağı) – Yunanistan
 • Ayuntamiento de Santander (Proje ortağı) – İspanya
 • Dekaplus Business Services Ltd (Proje ortağı) – Kıbrıs
 • European Minds Sweden Ab*Ems (Proje ortağı) – İsveç
 • Hospodarska Komora Ceske Republiky (Proje ortağı) – Çek Cumhuriyeti
 • Institutul Postliceal Phoenix Asociatie (Proje ortağı) – Romanya
 • Uab Civitta (Proje ortağı) – Litvanya
Entrepreneurs' Mobility IX 1 - EM IX 1

Entrepreneurs’ Mobility IX 1 – EM IX 1

Proje amacı: Entrepreneurs’ Mobility IX 1 Projesi Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (Small Business Act for Europe) ile tanımlanan politikalarla uyumlu olarak hazırlanmıştır. Proje, Genç Girişimciler için Erasmus Programı’na katılan ülkelerde işletmelerin rekabet edebilirliği ve sürdürülebilirliğini güçlendirmeye yönelik tasarlanmıştır. EM IX 1 girişimcilik ruhunu teşvik eden bir yapıya sahiptir ve KOBİ’lere büyüme, uluslararası pazarlara ve değerlere ulaşma, finansmana erişim gibi konularda uzman desteği sağlamıştır. Proje, yeni işletmelere bireysel destek, başka bir katılımcı ülkede bulunan tecrübeli işletmelerle işbirliği geliştirme gibi fırsatlar sunmuştur.

Proje başlangıç tarihi: 01/02/2017

Proje bitiş tarihi: 31/01/2019

Proje Ortakları:

 • Centro Studi Cultura Sviluppo Associazione (Koordinatör) – İtalya
 • Ankara Ticaret Odası (Proje ortağı) – Türkiye
 • Abuplus International Gmbh (Proje ortağı) – Almanya
 • Asset Technology Epe (Proje ortağı) – Yunanistan
 • Associacao Industrial Portuguesa -Camara De Comercio E Industria (Proje ortağı) – Portekiz
 • Ayuntamiento de Santander (Proje ortağı) – İspanya
 • Dekaplus Business Services Ltd (Proje ortağı) – Kıbrıs
 • European Minds Sweden Ab*Ems (Proje ortağı) – İsveç
 • Hospodarska Komora Ceske Republiky (Proje ortağı) – Çek Cumhuriyeti
 • Institutul Postliceal Phoenix Asociatie (Proje ortağı) – Romanya
 • Uab Civitta (Proje ortağı) – Litvanya
Entrepreneurs' Mobility VIII – EM VIII

Entrepreneurs’ Mobility VIII – EM VIII

Proje amacı: Proje kapsamında; girişimcilik becerilerinin ve kültürünün teşvik edilerek yeni KOBİ’lerin kurulması, büyümesi, uluslararasılaşması ve finansmana erişim konularında uzman desteği sağlanması amaçlanmıştır. Proje kapsamında yeni girişimcilere, program üyesi olan başka bir ülkedeki başarılı bir ev sahibi girişimcinin yanında tecrübe ve bilgi edinerek karşılıklı ve sürdürülebilir bir iş birliği kurma fırsatı sunulmuştur.

Proje başlangıç tarihi: 01/02/2016

Proje bitiş tarihi: 31/01/2018

Proje Ortakları:

 • Centro Studi Cultura Sviluppo Associazione (Koordinatör) – İtalya
 • Ankara Ticaret Odası (Proje ortağı) – Türkiye
 • Asset Technology Epe (Proje ortağı) – Yunanistan
 • Associacao Industrial Portuguesa -Camara De Comercio E Industria (Proje ortağı) – Portekiz
 • Ayuntamiento de Santander (Proje ortağı) – İspanya
 • Business in The Community (Proje ortağı) – Birleşik Krallık
 • Cooperation Bancaire Pour L’europe (Proje ortağı) – Belçika
 • European Minds Sweden Ab*Ems (Proje ortağı) – İsveç
 • Fundatia Danis Pentru Dezvoltare Manageriala (Proje ortağı) – Romanya
 • Verein Zur Forderung Des Internationalen Austausches Von Lehrlin (Proje ortağı) – Avusturya
Entrepreneurs' Mobility VII - EM VII

Entrepreneurs’ Mobility VII – EM VII

Proje amacı: Entrepreneurs’ Mobility VII Projesi Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (Small Business Act for Europe) ile tanımlanan politikalarla uyumlu olarak hazırlanmıştır. Proje, Genç Girişimciler için Erasmus Programı’na katılan ülkelerde işletmelerin rekabet edebilirliği ve sürdürülebilirliğini güçlendirmeye yönelik tasarlanmıştır. EM VII girişimcilik ruhunu teşvik eden bir yapıya sahiptir ve KOBİ’lere büyüme, uluslararası pazarlara ve değerlere ulaşma, finansmana erişim gibi konularda uzman desteği sağlamıştır. Proje, yeni işletmelere bireysel destek, başka bir katılımcı ülkede bulunan tecrübeli işletmelerle işbirliği geliştirme gibi fırsatlar sunmuştur.

Proje başlangıç tarihi: 01/02/2015

Proje bitiş tarihi: 31/01/2017

 

Katılımcılar:

 • Centro Studi Cultura Sviluppo Associazione (Koordinatör) – İtalya
 • Ankara Ticaret Odası (Proje ortağı) – Türkiye
 • Asset Technology Epe (Proje ortağı) – Yunanistan
 • Ayuntamiento de Santander (Proje ortağı) – İspanya
 • European Minds Sweden Ab*Ems (Proje ortağı) – İsveç
 • Fundatia Danis Pentru Dezvoltare Manageriala (Proje ortağı) – Romanya
 • Hospodarska Komora Ceske Republiky (Proje ortağı) – Çek Cumhuriyeti
 • Stichting Child And Youth Finance International (Proje ortağı) – Hollanda
 • Verein Zur Forderung Des Internationalen Austausches Von Lehrlin (Proje ortağı) – Avusturya
 • Voka-Kamer Van Koophandel Oost-Vlaanderen (Proje ortağı) – Belçika
Entrepreneurial Network of Growth Initiatives for New Entrepreneurs - ENGI4NE-2

Entrepreneurial Network of Growth Initiatives for New Entrepreneurs – ENGI4NE-2

Proje amacı: ENGI4NE-2, Yeni Girişimciler için Girişimcilik Ağının Geliştirilmesi 2, hem yeni girişimcilere (YG’lere) bir iş fikri ile işlerini başlatmak veya büyütmek için destek vermeyi hem de yerel girişimcileri dahil ederek YG sayesinde şirketlerinde yeni fırsatları keşfetmek ve farklı iş gerçeklerini tanımalarını sağlamayı amaçlamaktadır.  Bu projenin genel amacı, girişimcilik deneyimi olmayan ama yeni fikirlere sahip girişimcilerle, tecrübeli girişimcileri bir araya getirmektir. Proje, aynı zamanda uluslararası iş ağlarının kurulmasını teşvik etmektedir. Yeni ve tecrübeli girişimciler arasında en az 75 yeni girişimci ve 51 mevcut girişimci olmak üzere en az 126 değişim yapılacaktır.

Konsorsiyumun coğrafi olarak heterojen olması ve Arnavutluk ve Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkelerin bulunması, YG’ler için hedeflerin iyi bir şekilde ele alınmasını sağlayacaktır.  Girişimcilerin katılımı, özel etkinlikler, medya, bilgi günleri, diğer kurumlar tarafından düzenlenen ilgili etkinliklerde yapılan tanıtımlar, girişimcilerle birebir toplantılar, başarı öykülerinin yayınlanması gibi sürekli tanıtım faaliyetleri aracılığıyla ile sağlanacaktır.

Ayrıca, EYE Masalarının ortak tesislerinde hızlı iletişim için telefonla, e-postayla, Skype üzerinden programla ilgili soruları yanıtlamaya hazır bir ekibin olması ve yerel paydaşlar arasında güven oluşturularak ilgili taraflar için referans noktası olmasını sağlayacaktır.

Proje başlangıç tarihi: 01/02/2018

Proje bitiş tarihi: 31/01/2020

Proje Ortakları:

 • Associazione Industriali Della Provincia Di Ancona (Koordinatör) – İtalya
 • İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (Proje ortağı) – Türkiye
 • Asociacion De Empresarios Textiles De La Region Valenciana (Proje ortağı) – İspanya
 • Asociatia Reginnova Ne (Proje ortağı) – Romanya
 • Fondacionit Agjencia Rajonale E Zhvillimit Sme (Proje ortağı) – Arnavutluk
 • Lietuvos Darbdaviu Konfederacia (Proje ortağı) – Litvanya

Oü Turundusproff (Proje ortağı) – Estonya

International Project Erasmus for Young Entrepreneurs 2 - IPEYE2

International Project Erasmus for Young Entrepreneurs 2 – IPEYE2

Proje amacı: Aracı Kuruluşlar Yeni Girişimciler ile Ev Sahibi Girişimciler arasında ortak çalışma yapılmasına yönelik eşleştirme gerçekleştirilmiştir. Hem Yeni Girişimcilerin hem de Ev sahibi Girişimcilerin çeşitli şekillerde faydalanmaları amaçlanmıştır. Bunlar; gözlemleyerek ve öğrenerek yeni yollar bulmak; yeni bir ülkede düşünce ve yaklaşımları tecrübe etmek; AB iş ortamı hakkında bilgi edinmek ve ihracat pazarlarının olasılığını öğrenmektir.

Proje başlangıç tarihi: 01/02/2016

Proje bitiş tarihi: 31/01/2018

Proje Ortakları:

 • Limerick Institute Of Technology (Koordinatör) – İrlanda
 • ODTU Teknokent Yönetim A.Ş. (Proje ortağı) – Türkiye
 • Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Santiago d (Proje ortağı) – İspanya
 • Dare Futuro Societa Cooperativa (Proje ortağı) – İtalya
 • Hospodarska Komora Hlavniho Mesta Prahy (Proje ortağı) – Çek Cumhuriyeti
 • Limerick Chamber Of Commerce (Proje ortağı) – İrlanda
 • Olympic Training & Consulting Ltd (Proje ortağı) – Yunanistan
 • Patou International (Proje ortağı) – Fransa
EYE on Europe III

EYE on Europe III

Proje amacı: Uluslararası kabul görmüş altı girişimcilik merkezi tarafından gerçekleştirilen bir projedir. Ortakların tümü, kendi ülkelerindeki ve Avrupa’daki üniversite-sanayi girişimcilik eko-sistemlerinde başrol oynamaktadır. Bu kuruluşlar “medtech”, temiz teknoloji, yaşam bilimleri gibi yüksek teknoloji ve araştırma ağırlıklı iş sektörlerine odaklanan yenilikçi iş yaratma faaliyetlerini desteklemektedir. İlgili COSME Çağrısında (COS-EYE-2015-4-01) belirtildiği gibi, proje ile aracı kuruluşlar yerel ve ulusal düzeyde teşvik edilerek ve girişimcilere iş imkânı sunarak yeni girişimcilerin hareketliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Ortaklar bu faaliyetleri Orta Avrupa’yı (Almanya ve Polonya), Kuzey Avrupa’yı (Hollanda), Güney Avrupa’yı (İtalya), Doğu Avrupa’yı (Litvanya) ve Türkiye’yi kapsayan geniş bir coğrafi alanda gerçekleştirilmiştir. EYE on Europe III, mevcut olan EYE on Europe I ve II’nin devamı niteliğindedir.

Proje başlangıç tarihi: 01/02/2016

Proje bitiş tarihi: 31/01/2018

Proje Ortakları:

 • Unternehmertum Gmbh (Koordinatör) – Almanya
 • Özyeğin Üniversitesi (Proje ortağı) – Türkiye
 • Fondazione Politecnico di Milano (Proje ortağı) – İtalya
 • Fundacja Uniwersytetu Im Adama Mickıewicza W Poznaniu (Proje ortağı) – Polonya
 • Technische Universiteit Eindhoven (Proje ortağı) – Hollanda
 • Vsi Startup Division (Proje ortağı) – Litvanya
EYE on Europe II

EYE on Europe II

Proje amacı:  İlgili COSME Çağrısında (COS-WP2014-4-05) belirtildiği gibi, proje ile aracı kuruluşlar yerel ve ulusal düzeyde teşvik edilerek ve girişimcilere iş imkânı sunarak yeni girişimcilerin hareketliliğinin sağlanması amaçlanmıştır. Ortaklar bu faaliyetleri Orta Avrupa’yı (Almanya ve Polonya), Kuzey Avrupa’yı (Hollanda), Güney Avrupa’yı (İtalya) ve Türkiye’yi kapsayan geniş bir coğrafi alanda gerçekleştirmiştir.

Proje başlangıç tarihi: 01/02/2015

Proje bitiş tarihi: 31/01/2017

Proje Ortakları:

 • Unternehmertum Gmbh (Koordinatör) – Almanya
 • Özyeğin Üniversitesi (Proje ortağı) – Türkiye
 • Fondazione Politecnico di Milano (Proje ortağı) – İtalya
 • Fundacja Uniwersytetu Im Adama Mickıewicza W Poznaniu (Proje ortağı) – Polonya

Technische Universiteit Eindhoven (Proje ortağı) – Hollanda