COSME Hakkında

Avrupa Komisyonu, ekonomik büyüme, istihdam ve sosyal entegrasyonun kilit taşlarından olan KOBİ’lere özel önem vermektedir. Bu çerçevede, KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu bilgi, danışmanlık, teknik destek ve finansman gibi konularda KOBİ’leri destekleyerek yeni girişimlerin hayata geçmesini teşvik etmeyi ve iş ortamını iyileştirerek KOBİ’lerin bugünün küresel ekonomisine entegre olmalarını amaçlamaktadır.

Bu amaca paralel olarak geliştirilen İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME Programı), Avrupa Birliği tarafından 2014 yılında uygulanmaya başlanan ve 2021 yılına kadar devam edecek olan bir programdır.

2,3 milyar Avro bütçeye sahip olan COSME Programının amacı; Girişimcilik kültürünü teşvik edip, yeni girişimlerin kurulmasını ve büyümesini sağlayarak AB işletmelerinin, özellikle KOBİ’lerin rekabetçiliğini ve sürdürülebilirliğini güçlendirmek ve böylelikle yeni iş alanlarının oluşturulmasına ve ekonomik büyümeye katkıda bulunmaktır.

COSME Programının aşağıda belirtilen dört ana hedefi ve bu hedefleri kapsayan bileşenleri bulunmaktadır.

  • Kredi garantileri ve risk sermayesi sağlayarak KOBİ’ler için finansmana erişimin kolaylaştırılması – Finansmana erişim bileşeni,
  • İşletmelerin AB pazarı öncelikli olmak üzere küresel düzeyde yeni pazarlara erişiminin geliştirilmesi – Pazarlara erişim bileşeni,
  • İşletmelerin rekabet güçlerini ve sürdürülebilirliklerini artırmak için işletme dostu bir ortam oluşturulması – Çerçeve koşulların (iş ortamının) iyileştirilmesi bileşeni
  • Girişimcilik ve girişimcilik kültürünün teşvik edilmesi – Girişimciliğin teşvik edilmesi bileşeni,

AB Programları, çok yıllı mali çerçeve olarak adlandırılan yedi yıllık genel bütçe çerçevesinde Avrupa Parlamentosu ve Konsey’in onayı ile yürürlüğe konulan kurucu mevzuata dayanılarak uygulanmaktadır. Programlar, teklif çağrılarını yayınlayan Avrupa Komisyonunun ilgili genel müdürlükleri, yürütme ajansları ve/veya ulusal ajanslar tarafından yürütülmektedir. Programların bütçesi, AB üyesi ülkeler için AB genel bütçesinden sağlanan ödenek ile katılımcı ülkelerin ödedikleri katılım paylarından oluşmaktadır.

COSME Programı Bileşenleri Bütçe (%) Bütçe (Milyon Avro)
Finansmana Erişim 60 1.378.946
Pazarlara Erişim 21,5 494.122
Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi 11 252.807
Girişimcilik ve Girişimcilik Kültürü 2,5 57.456
Programın Yönetim Maliyetleri 5 114.912
Toplam 100 2.298.243
* Oranlar gösterge niteliğinde olup, maksimum %5 oranında değişiklik gösterebilir.

COSME Programı kapsamında; pazarlara erişim, iş ortamının iyileştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi bileşenleri, Avrupa Komisyonu adına Avrupa KOBİ Ajansı (Executive Agency for SMEs – EASME) tarafından yürütülmektedir. Finansmana erişim altındaki finansal araçlar ise KOBİ’lere finansman sağlamak amacı ile kurulan Avrupa Yatırım Fonu (European Investment Fund – EIF) tarafından yönetilmektedir.

COSME Programına Katılan Ülkeler

COSME Programı, AB üyesi ülkelerin yanında, Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi (EFTA) ülkeleri, AB üyeliğine aday ve potansiyel aday ülkeler ile Avrupa Komşuluk Politikası kapsamına giren ülkelerin katılımına açıktır.

2019 itibariyle, COSME Programına katılan ülkeler şu şekildedir:

  • AB üyesi ülkeler (28 ülke)
  • Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve Sırbistan (aday ve potansiyel aday ülkeler)
  • Ermenistan, Moldova ve Ukrayna (Komşuluk Politikaları ülkeleri)
  • İzlanda (EFTA ülkesi)