Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (SBA)

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası’nın uygulanması ve izlenmesine ilişkin çalışmalar, KOBİ’lerle ilgili kurum/kuruşlar ile işbirliği içerisinde KOSGEB koordinasyonunda yürütülmektedir. Yasa kapsamında yürütülecek çalışmaların etkinliği açısından KOBİ’lerle ilgili kurum/kuruşlar tarafından gereken destek ve yardımın sağlanması ve KOBİ’lerle ilgili oluşturulacak her türlü politika, strateji, eylem planı, uygulama, vb. çalışmaların Yasa’da belirtilen prensipler doğrultusunda gerçekleştirilmesinin sağlanması amacıyla hazırlanan 2011/6 sayılı “Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensipleri” hakkındaki Başbakanlık Genelgesi, 05 Haziran 2011 tarih ve 27955 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Türkiye ile birlikte Balkan ülkeleri (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan) de çalışmada yer almaktadır.Ülkemiz çalışmalara ilk olarak 2009 yılında dâhil olmuş ve Yasa’ya ilişkin çalışmalara dair ilk rapor 2012 yılında ve ikinci rapor ise 2016 yılında yayımlanmıştır. 2012 yılı KOBİ Politikası Endeksi raporunda OECD tarafından yapılan tespitler doğrultusunda, Türkiye’nin Yasa’da yer alan prensiplerin uygulanmasına ilişkin iyi bir performans sergilediği görülmüştür. 2016 yılında yayımlanan KOBİ Politikası Endeksi raporunda Türkiye, 9 prensipte bölge birincisidir. Bunlar Yasa’da yer alan girişimcilik, düzenleyici çevre, destek hizmetleri, finansmana erişim, standartlar ve teknik düzenlemeler, işletme becerileri, inovasyon, çevre ve uluslararasılaşma alanlarıdır.

2019 yılında yayımlanan KOBİ Politikası Endeksi raporunda Türkiye, 7 prensipte bölge birincisidir. Bunlar Yasa’da yer alan girişimcilik, destek hizmetleri, finansmana erişim, standartlar ve teknik düzenlemeler, inovasyon, çevre ve uluslararasılaşma alanlarıdır. Bu çalışmalara göre Türkiye, KOBİ’lere yönelik pro-aktif yaklaşımına devam etmektedir.

Ayrıca ülkeler tarafından her yıl yasada yer alan 10 (on) prensibe ilişkin kaydedilen gelişmelerin yer aldığı “Mevcut Durum Notu (SBA Fact Sheet)” hazırlanmaktadır.

İlgili dokümanlara aşağıdaki linklerden erişilebilir;